Words Ending with the Letters: is

A list of words that end with with is (words which are the partial form of is).

  wild
  Clear

Word Search Results

Best Scoring

WordScrabble ScoreWords With Friends Score
chemoprophylaxis4042
zygapophysis3535
hajjis2326
tzitzis2525
keratoconjunctivitis3846

21 Letter Words

WordScrabble ScoreWords With Friends Score
immunoelectrophoresis3238

20 Letter Words

WordScrabble ScoreWords With Friends Score
keratoconjunctivitis3846
encephalomyocarditis3539
lymphogranulomatosis3339
microelectrophoresis3135

19 Letter Words

WordScrabble ScoreWords With Friends Score
meningoencephalitis2936

18 Letter Words

WordScrabble ScoreWords With Friends Score
coccidioidomycosis3337
photomorphogenesis3134
glomerulonephritis2632
pseudotuberculosis2532
granulocytopoiesis2631

17 Letter Words

WordScrabble ScoreWords With Friends Score
encephalomyelitis2933
counterhypothesis3031
microsporogenesis2429
neurofibromatosis2428

16 Letter Words

10 Letter Words

WordScrabble ScoreWords With Friends Score
amphimixis2628
chemotaxis2425
hypophysis2624
jaborandis2024
zamindaris2224
ecchymosis2223
ololiuquis1923
epexegesis2022
exocytosis2222
phototaxis2222
waterzoois2222
glycolysis1921
hypodermis2121
valvulitis1621
cervicitis1720
cosmopolis1620
epididymis1920
hemoptysis2020
microminis1620
oxyuriasis2020
paraphysis2020
patchoulis1720
pepperonis1620
tropotaxis1920
bronchitis1719
charivaris1819
gingivitis1519
hypothesis2119
kundalinis1519
portcullis1419
scungillis1319
vasculitis1519
calcinosis1418
catechesis1718
hydrolysis2018
necropolis1418
photolysis1818
reemphasis1718
solvolysis1618
superminis1418
thrombosis1718
vanaspatis1518
biocenosis1417
cellulitis1217
garibaldis1417
hypostasis1817
maharishis1817
meningitis1317
metropolis1417
pangenesis1317
potpourris1417
spaghettis1617
amanuensis1216
amoebiasis1416
babesiosis1416
biogenesis1316
byssinosis1516
diakinesis1516
dysgenesis1516
endodermis1416
epenthesis1516
epigenesis1316
epiglottis1316
fibrositis1516
laryngitis1416
parabiosis1416
pollenosis1216
pollinosis1216
postcrisis1416
proglottis1316
aphaeresis1515
apotheosis1515
diapedesis1415
granulosis1115
hemostasis1515
histolysis1615
metathesis1515
moniliasis1215
pityriasis1515
prosthesis1515
tracheitis1515
trichiasis1515
urinalysis1315
anagenesis1114
antibiosis1214
antisepsis1214
dermatitis1314
dermatosis1314
diagenesis1214
filariasis1314
hysteresis1614
radiolysis1414
reanalysis1314
aerobiosis1213
antithesis1313
asbestosis1213
ascariasis1213
giardiasis1213
metastasis1213
ornithosis1313
orogenesis1113
stereopsis1213
stomatitis1213
synaeresis1313
synostosis1313
tendinitis1113
tendonitis1113
urethritis1313
satyriasis1312

9 Letter Words

WordScrabble ScoreWords With Friends Score
zucchinis2528
bouzoukis2427
hypotaxis2423
endomixis1921
symphysis2221
synizesis2121
catalexis1820
chappatis1820
daiquiris1920
exodermis1920
sukiyakis2020
apophysis1919
broccolis1519
epiphysis1919
epistaxis1819
pachoulis1619
parataxis1819
psychosis1919
souvlakis1619
toxicosis1819
bousoukis1518
hydroskis2018
kirigamis1618
phlebitis1618
proboscis1518
ambergris1417
ankylosis1617
caryopsis1617
chapattis1617
chrysalis1717
cytolysis1717
diaphysis1817
ephemeris1617
hemolysis1717
homolysis1717
kolbassis1517
maravedis1517
mariachis1617
parchesis1617
parchisis1617
pyrolysis1717
symbiosis1617
telotaxis1617
acropolis1316
amaryllis1416
calamaris1316
chigetais1516
corydalis1516
daishikis1716
epidermis1416
exostosis1616
franglais1316
gingellis1116
gingillis1116
lipolysis1416
macaronis1316
malihinis1416
peperonis1316
prolepsis1316
shanghais1616
syllepsis1416
synovitis1516
vaginitis1316
verdigris1416
vibriosis1416
aepyornis1415
alkalosis1315
amebiasis1315
asynapsis1415
beriberis1315
bourgeois1215
cantharis1415
catalysis1415
chlorosis1415
coreopsis1315
doupionis1215
katharsis1615
linguinis1015
maharanis1415
mydriasis1515
nephritis1415
nephrosis1415
paralysis1415
pastramis1315
pastromis1315
precrisis1315
prognosis1215
proptosis1315
teriyakis1615
yakitoris1615
anacrusis1114
anamnesis1114
apheresis1414
catharsis1414
cirrhosis1414
fluorosis1214
hepatitis1414
laminitis1114
noncrisis1114
prothesis1414
synthesis1514
teocallis1114
amaurosis1113
autolysis1213
diagnosis1113
digitalis1113
keratitis1313
keratosis1313
ovotestis1213
pertussis1113
sannyasis1213
sclerosis1113
scoliosis1113
silicosis1113
acariasis1112
allantois912
diathesis1312
epistasis1112
glossitis1012
halitosis1212
lithiasis1212
oogenesis1012
parotitis1112
psoriasis1112
rigatonis1012
syneresis1212
arthritis1211
arthrosis1211
eisegesis1011
gastritis1011
heterosis1211
sinusitis911
diaeresis1010
enteritis910
ouistitis910
retinitis910
taeniasis910
arteritis99

8 Letter Words

WordScrabble ScoreWords With Friends Score
charquis2223
phylaxis2323
alfaquis2022
panmixis1922
apomixis1921
basenjis1721
peccavis1721
cathexis2020
quillais1720
kyphosis2019
turquois1719
hibachis1818
pahlavis1618
penuchis1518
pyknosis1718
vulvitis1418
zoonosis1718
cyclosis1517
exegesis1617
geotaxis1617
gummosis1317
hexereis1817
imprimis1417
mammitis1417
pycnosis1517
afghanis1516
cannabis1216
chapatis1516
charpais1516
effendis1516
emphasis1516
flokatis1516
hypnosis1616
kolbasis1416
lecythis1616
mephitis1516
miniskis1416
nylghais1516
pachisis1516
phimosis1516
phylesis1616
spumonis1216
subcutis1216
syphilis1616
turfskis1516
brocolis1215
clematis1215
colpitis1215
dashikis1615
eclipsis1215
phthisis1615
pignolis1115
propolis1215
rabbonis1215
suffaris1415
uvulitis1115
alphosis1314
apoapsis1214
basmatis1214
berberis1214
biolysis1314
cyanosis1314
eucharis1314
fibrosis1314
fusillis1114
gingelis1014
gingilis1014
gouramis1114
gracilis1114
haplosis1314
hautbois1314
havartis1414
leukosis1214
meticais1214
myelitis1314
nilghais1214
pyelitis1314
shikaris1514
synapsis1314
synopsis1314
venturis1114
botrytis1313
cystitis1313
diplosis1113
ellipsis1013
kurtosis1213
myositis1313
myosotis1313
orchitis1313
origamis1113
rachitis1313
raviolis1113
sashimis1313
taboulis1013
tsunamis1013
virelais1113
acidosis1112
adiposis1112
anabasis1012
analysis1112
anemosis1012
apodosis1112
bursitis1012
carditis1112
centesis1012
clitoris1012
coniosis1012
dialysis1212
fetialis1112
guaranis912
martinis1012
narcosis1012
necrosis1012
negronis912
ovaritis1112
psilosis1012
samurais1012
syndesis1212
tripolis1012
wooralis1112
agenesis911
amitosis1011
anthesis1111
epitasis1011
hidrosis1211
mastitis1011
metritis1011
protasis1011
rhinitis1111
semiosis1011
thelitis1111
wooraris1111
adenitis910
adenosis910
anuresis810
assagais910
assegais910
diuresis910
enuresis810
esthesis1110
lordosis910
neuritis810
neurosis810
notornis810
orthosis1110
dieresis99
stenosis89
teniasis89
tortonis89
osteitis88
osteosis88

4 Letter Words

WordScrabble ScoreWords With Friends Score
axis1111
khis1110
chis99
phis99
ywis109
ghis88
kois88
kris88
skis88
amis67
bris67
cris67
ibis67
iwis77
obis67
pois67
psis67
egis56
this76
anis45
dais55
leis45
tuis45
iris44
rais44
reis44
seis44
sris44

3 Letter Words

WordScrabble ScoreWords With Friends Score
qis1212
xis1010
vis67
bis56
cis56
mis56
pis56
wis66
his65
dis44
lis34
ais33
sis33
tis33

2 Letter Words

WordScrabble ScoreWords With Friends Score
is22
We search the official scrabble dictionary for scrabble words starting with is - we take the letter or word you enter, and generate all words starting with is. In addition there is a list of Words that end with is, words that contain is, and Synonyms of is. Please do not use this site to cheat your opponents, as that defeats the purpose of the game. This is meant as a reasearch tool to help impreove your scrabble game.